Privacy statement

Inleiding

De Renault Vrijbuiter Vrienden Club hierna ook: “RVVC” of “we” en “ons”) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons via info@rvvc.nl.

 

Wat is de de Renault Vrijbuiter Vrienden Club?

De Renault Vrijbuiter Vrienden Club is een autoclub voor een ieder die een ouder type Renault een warm hart toedraagt, gevestigd te Woldstraat 69, 7941LG Meppel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01116245
De RVVC is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door de RVVC de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt de Renault Vrijbuiter Vrienden Club uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor de RVVC persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de RVVC voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de RVVC worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer, ledenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag: Uitvoering van een overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo
Grondslag: Uitvoering van een overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Mailingen

Doeleinde: Het verzenden van de nieuwsbrief en bestuursmededelingen
Gegevens: E-mailadres, klikgedrag
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Het verzenden van poststukken
Gegevens: NAW-gegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Social media

Doeleinde: Het beheer van de RVVC social media account(s)
Gegevens: Social media account
Grondslag: Algemeen belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Algemeen belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

De RVVC heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft, of omdat RVVC gegevens van andere partijen heeft verkregen.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij RVVC over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
  Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de RVVC. U kunt verzoeken dat de RVVC uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om RVVC te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de RVVC of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van de RVVC te verkrijgen. De RVVC zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de RVVC u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door de RVVC

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@rvvc.nl. De RVVC zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat RVVC een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de RVVC uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers;
 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en de RVVC.

Het kan zijn dat de RVVC verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de RVVC ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van de RVVC worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen.

De cookies die via de website van de RVVC worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop de RVVC uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@rvvc.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop RVVC uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@rvvc.nl. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Copyright Renault Vrijbuiter Vrienden Club - Dit is een DatisMedia website